شهریه های تحصیلی دانشگاه مهندسی میشکولس

شهریه های تحصیلی دانشگاه مهندسی میشکولس

شهریه های تحصیلی این دانشگاه به شرح زیر می باشد:
شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6000 یورو
كالج پيش دانشگاهي با شهريه 5000 یورو

360
rating
  نظرات