شهریه های تحصیلی دانشگاه کوروینوس

شهریه های تحصیلی دانشگاه کوروینوس

- شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6500 يورو

- دوره پيش دانشگاهي یکساله 4000 يورو

- دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سالیانه 7500 یورو

- هزینه صدور پذیرش تحصیلی 200 یورو

- هزینه ثبت نام 200 یورو

- هزینه امتحان ورودی 200 یورو

414
rating
  نظرات