رشته ها و مقاطع دانشگاه سنت اشتوان

این دانشگاه معروفترین دانشگاه در رشته های دامپزشکی و دامپروری در مجارستان و قلب اروپاست. 

دامپزشكي به زبان انگليسي تامقطع دکترا و تخصص

تگ ها:
3711