دانشگاه شیمی دنیپروپتروفسک

دانشگاه شیمی دنیپروپتروفسک

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده و اکنون در جایگاه ۹۱۷۳ جهانی جای دارد.
این دانشگاه تنها مختص دانشجویان اوکراینی میباشد.

442
rating
  نظرات