دانشگاه علوم پزشکی کریمه

دانشگاه علوم پزشکی کریمه

این دانشگاه در سال ۱۹۳۱ تاسیس شد که امروزه رتبه ۸۹۱۲ جهانی را به خود اختصاص دادهاست .
هزینه تحصیل در این دانشگاه از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است و رشته های پزشکی،داندانپزشکی، پرستاری و طب اطفال در آنجا ارایه میشوند .

487
rating
  نظرات