دانشگاه علوم پزشکی وینیتسا

دانشگاه علوم پزشکی وینیتسا

این دانشگاه در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده و جایگاه ۷۶۹۸ جهانی را به خود اختصاص داده است .
رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند .

491
rating
  نظرات