اوکراین در قرن20-8

اوکراین در قرن 8 و 9

تحصیل در اوکراین - قرن هشتم و نهم ميلادي
تاسيس دولت شهر كي يف در اواسط قرن هشتم ميلادي با ورود برادران«يورليك» كه از اهالي اسكاندينا ويا بودند صورت مي گرفت .
بر اساس اسناد تاريخي به دست آمده اين برادران با هدف خاتمهبخشيدن به مناقشات قومي و نژادي در ميان قبايل اسلاو مقيم اوكراين فعلي وارد اين سرزمينشدند و تا قرن 12 ميلادي حكمفرمائي در اوكراين، بلاروس و بخش هائي از سرزمين روسيهرا به عهده داشتند .

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 10

988 ميلادي
در تاريخ 988 ميلادي مذهب مسيحيت از سوي پرنس ولاديمير يكياز نوادگان برادران «يورليك» پذيرفته شد. تا قبل از اين تاريخ اسلاو هاي مقيم در اوكراينبه مانند بسياري از مردم اروپا بت پرست بودند

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 11

1130 ميلادي
در اين تاريخ فئوداليزم در اوكراين ظهور يافت. لازم به ذكراست بر اساس اظهارات تاريخ نويسان شوروي تا اين تاريخ زمين در اوكراين به صورت اشتراكيدر اختيار مردم بود ولي رفته رفته فئودال ظهور نموده و بخشي از مردم نيز به عنوان كارگرتبديل شدند. همچنين فئوداليزم 300 سال ديرتر از ساير نقاط اروپا در اوكراين به وجودآمد و در حقيقت در زمان ظهور فئوداليزم در اوكراين، كشورهاي روسيه، بلاروس و ساير بخشهاياروپا شاهد اوج فئوداليزم بودند .

1178 ميلادي :
در اين تاريخ براي اولين بار از كلمه ي اوكراين به جاي كلمه كيف در تاريخ هپاتي ها استفاده شده است. لازم به ذكر است «اوكراين» يك كلمه روسيبه معناي پايان قلمرو و يا سرحد مي‌باشد .

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 12

1241_1237 ميلادي
هجوم مغولها به كي يف و ويراني اين دولت شهر در اين سالهاصورت مي گرفت .
لازم به ذكر است مغولان پس از اقوام چنگيز وارد اوكراين شدندولي در قرن 14 اوكراين و در قرن 15 روسيه را به دليل سرماي زياد اين مناطق ترك نمودند .

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 13

13 ميلادي
طي اين سالها تاسيس امير نشين گاليچ و والين صورت گرفت. اينامر نشين كنترل بخش هاي زيادي از امير نشين كي يف روس و اوكراين را در بخش هاي غربياوكراين به عهده داشت و قصد اتحاد با كشورهاي غرب اوكراين به مانند لهستان و مجارستانرا به عهده داشت. هدف اين امير نشين مبارزه با هجوم تاتارها (مغولان) به اين مناطقبود. اين امر نشين به دليل اختلافات داخلي از بين رفت .

اوکراین در قرن20-8

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 15

1569 ميلادي

امضاي قرارداد بيرتيستيا ميان شماري از ارتدوكس ها و طرفدارانكليساي كاتوليك رومان، براساس اين قرار داد ارتدوكس هاي اوكراين و بلاروس از نظر سياسيتحت فرمان و لواي كليساي كاتوليك قرار مي گرفتند ولي از نظر انجام آداب و سنن مسيحيبه مانند ارتدوكس ها عمل مي‌كردند. در برابر امضاي اين قرارداد عده اي از مسيحيان اوكراينو بلاروس مقاومت نشان دادند و تنها مناطق غرب اوكراين از جمله افرادي هستند كه 400سال پيش براساس اين قرارداد كاتوليك شدند.

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 16

اوايل قرن 16 ميلادي
تاسيس «سيچ ها» و يا دژهايي كه توسط قزاقهاي مقيم اوكراينعليه سلطة لهستاني ها در زاپاروژيه به وجود آمده بود. در اين دژها قوانيني كه توسطفرماندهان اين قلاع تهيه و تنظيم گرديده بود حكمفرما بود. فرماندهان اين قلعه ها درصدد آزاد نمودن اوكراين از يوغ لهستاني ها بودند چرا كه لهستاني ها در صدد كاتوليكنمودن اوكرايني ها بودند. كارل ماركس در يكي از نوشته هاي خود از سيچ ها به عنوان قزاقهايمسيحي جمهوري خواه ياد نموده است .

1648 ميلادي :
آغاز جنگ هاي آزاديخواهانه عليه ظلم لهستاني ها از سوي مردماوكراين .

1654 ميلادي :
امضاي قرار داد «پريسلاو» ميان روسيه و اوكراين. اين قراردادبا هدف توسعة همكاريها ميان تزار روسيه و «گتمان بوگدان خميلنيتسكي» يكي از فرماندهانلهستاني كه ارتدوكس مذهب شده بود و نقش مهمي را در مبارزه با ستم لهستاني ها داشت درخصوص حفاظت از مرزهاي روسيه و اوكراين به امضا رسيد .

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 17 و 18

1775_1764 ميلادي
آغاز سركوب هاي قزاقي موسوم به «سيچ» از سوي كاترين دوم ملكهروسيه و كوچاندن اين نيرو ها به ناحيه ي «كوبان» واقع در شمال قفقاز و روسيه فعلي .

1792 ميلادي :
آغاز سكونت اوكريني ها در كوبان واقع در شمال قفقاز. كاتريندوم از ترس تعرض اين نيروها به خاك روسيه اين نيروها را به منتهي اليه خاك روسيه يعنيقفقاز منتقل نمود تا از مرزهاي اين كشور در برابر تهاجمات عثمانيها استفاده نمايد

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 19

1906_1905 ميلادي
آغاز انقلاب در روسيه. در آن سالها جنبش آزاديخواه اوكراينبه هيجان آمده و اجازه استفاده از زبان اوكرايني به مردم اين سرزمين داده شد. همچنينبه اوكراين اجازه داده مي شود تا سازمانهايي را براي خود تاسيس كند .

مارس 1917
سقوط رژيم سلطنتي در روسيه و تشكيل مجلس عالي در اوكراين .

نوامبر 1917
ظهور بلشويك ها در پترو گراد. در اين سال مجلس عالي اوكرايندر 9 استان اعلام موجوديت نمود و اقداماتي جهت تاسيس دولت مستقل اوكراين انجام پذيرفت .

22 ژانويهي 1918
اعلام استقلال اوكراين و موجوديت كشوري به نام اوكراين برايمدتي كوتاه در نقشة جهاني .

29 آوريل1918
ميخائيل گريشوسكي به عنوان رئيس جمهور اوكراين انتخاب گرديد.گريشوسكي از اساتيد رشته تاريخ در دانشگاه اوكراين بود و كتاب تاريخ 10 جلدي تاريخاوكراين از آثار وي مي باشد. نبود نيروي نظامي، نداشتن تجربه ي كارسياسي و نداشتن استراتژيلازم براي حكومت از علل سقوط وي در چند ماه آتي بود .

آوريل 1918
تاسيس جمهوري اوكراين غربي و آغاز جنگ ميان اوكراين غربيو لهستان. اين جمهوري تا سال 1919 دوام داشت .

22 ژانويه 1919
اتحاد ميان اوكراين غربي و اوكراين .

دسامبر 1919
بلشويك ها سومين اتحاد مردمي در اوكراين را تشكيل دادند .

1920 ميلادي :
«سيمون پتلورا» قرارداد اتحاد نيرو هاي نظامي اوكراين و لهستانعليه بلشويك ها را به امضا رساند. وي يكي از فرماندهان تندرو اوكراين بود كه سعي زياديبر تشكيل دولت مستقل اوكراين داشت ولي سرانجام ر برابر ارتش سرخ تسليم شد .

نوامبر 1921
آغاز حكومت بلشويك ها در اوكراين .

دسامبر 1922
تشكيل اتحاد جماهير شوروي به انضمام اوكراين .

1929 ميلادي :
آغاز عمليات سركوب نخبگان و فعالان سياسي اوكراين از سوياز سوي استالين. در اين سال 45 نخبه اوكرايني دستگير و به سيبري تبعيد شدند .

1933-1932 ميلادي :
آغاز قحطي در اوكراين و كشته شدن 8 ميليون اوكرايني. بر اساسبرخي اسناد افشا شده از سوي سازمان امنيت روسيه اين قحطي به دستور استالين به صورتمصنوعي و به دليل هر چه وايسته نمودن اوكراين به روسيه انجام شد. بسياري از اسناد ومدارك نشان از اين دارد كه در اين سال محصول زيادي از سوي كشاورزان اوكراين برداشتگرديد ولي اين محصولات به عمد از سوي روسيه در اختيار مردم اوكراين قرار نگرفت .

1937ـ1936ميلادي :
آغاز موج جديد دستگيري نخبگان سياسي از سوي روسيه

1938ميلادي :
تشكيل جمهوري خود مختار در ناحيه ي كارپات واقع در غرب اوكراينبا جمهوري چك و اسلواكي و تاسيس يك اتحاديه نظامي به نام «كارپاتين سيچ » .

15 مارس1939
آ. ولوسين در ناحيه ي كارپات جمهوري خود مختار كارپات راتاسيس نمود. وي يكي از روشنفكران اوكراين بود كه قصد جدائي اوكراين از اتحاد جماهيرشوروي و تشكيل اوكراين مستقل را داشت. اين جمهوري خود مختار در پي يك معاهده پنهانيميان آلمان و لهستان تشكيل يافت ولي اين بخش مجدداً به اوكراين منضم گرديد .

1941-1944 ميلادي :
اشغال اوكراين توسط نيروهاي نظامي آلمان در اولين روز حملهآلمان به شوروي. كي يف مركز جمهوري اوكراين توسط هواپيما هاي آلماني بمباران شد .

1945 ميلادي :
اوكراين به همراه 50 كشور ديگر در فرآيند تشكيل سازمان مللشركت نمود. لازم به ذكر است اوكراين در زمان شوروي سابق داراي رأي مستقل در سازمانملل بود .

1946 ميلادي :
توقف فعاليت كليساي كاتوليك در اوكراين و اعمال فشار عليهرهبران و پيروان اين مذهب .

1972 ميلادي :
دستگيري تعدادي از افراد آزاديخوه در اوكراين .

1989 ميلادي :
تشكيل جنبش آزاديخواه «روخ» در اوكراين. اين حزب در حقيقتاولين حزب رسمي در زمان شوروي پس از حزب كمونيست به شمار مي آيد. اين قبيل احزاب درزمان گورباچف در ساير جماهير شوروي سابق نيز به وجود آمد .

1991 ميلادي
استقلال اوكراين و انتخاب لئونيد كرافچوك دبير حزب كمونيستبه عنوان رئيس جمهور اوكراين .

1994 ميلادي :
شكست كرافچوك در انتخابات رياست جمهوري و انخاب لئونيد كوچمابه عنوان رئيس جمهور اوكراين .

دسامبر 1999 :
پيروزي كوچما بر پتروسيمننكو رهبر كمونيست هاي اوكراين درانتخابات رياست جمهوري و انتخاب مجدد وي به عنوان رئيس جمهور اين كشور .

اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60 ميلادي :

آغاز فرآيند «ذوب يخ» از سوي نيكتا خروشچف و ظهور تحولاتتازه در شوروي و به ويژه اوكراين. لازم به ذكر است از آنجائي كه خروشچف اوكرايني تباربود در دورة زمامداري خود امتيازات زيادي را به اين جمهوري اعطا نمود كه از جمله دردويست و پنجاهمين سالگرد اتحاد اوكراين و روسيه، مالكيت شبه جزيره كريمه را كه تا آنزمان در اختيار روسيه بود به جمهوري اوكراين واگذار نمود. اين موضوع هميشه مورد اعتراضمقامات روسي، ملي گرايي روسيه و حتي كريمه بوده است .

تحصیل در اوکراین – اوکراین در قرن 20

ژانويه ي2000
تشكيل اكثريت پارلماني طرفدار رئيس جمهور در شوراي عالي اوكراينبا هدف حمايت از اصلاحات مورد نظر رئيس جمهور .

آوريل 2000
برگزاري همه پرسي قانون اساسي با هدف ايجاد برخي اصلاحاتدر قانون اساسي اوكراين با هدف افزايش اختيارات رئيس جمهور در برابر شوراي عالي اوكراين .

31 مارس2002
برگزاري دور چهارم انتخابات شوراي عالي اوكراين .

تگ ها:
3799

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر