اخبار و مقالات
گروه

مؤسسات اجاره اتومبیل اوکراین

CAR RENTAL Integro-Kiev Vul. Bratska 10. Tel: 291-7676/7723 rental cost per hour is$8-14. Nikita Vul. Serafymovcha 9a. Tel: 550-3226 24-hour rental cost is$50-300. Otema Vul. Yaroslaviv Val 33. Tel: 212-0129/0514...

آژانسهای توریستی اوکراین

(Travel Agencies –(providing travel services to Ukraine. In Ukraine Kyiv Bureau of Travel AndExcursions 17 Volodymyrska st. Tel.: 229-1923; Fax: 228-0165; Telex: 131281 REST Sputnik-Ukraine 4/6 Desiatynna st., Tel.:212-2586; Fa...

بانکها و مراکز تبدیل ارز اوکراین

(BANKING AVAL (CurrencyExchange 9 Leskova st ., Tel: 294 9691 , fax: 295 3231 Processing Visa cards 51/1 Vyshgorodska st . Tel: 430 4115 , fax: 430 8012 7 Dniprovska Naberezhna st . Tel: 550 2310 , fax: 553 7521 ...