اخبار و مقالات
گروه

رفت و آمد درون شهری اوکراین

در ايستگاههاي مترو باجه هاي محل فروش كارت هاي مترو براي يك ماه به مبلغ 27 گريوو و بليط مترو و اتوبوس33 گريو وجود دارد كه توصيه ميشود از اين كارت ها استفاده نماييد. چرا كه اگر فراموش كنيد بليط تهيه كنيد هر بار  10 گريو جريمه خواهيد شد و در ضمن د...