اخبار و مقالات
گروه

قوانین کشور مجارستان

دولت مجارستان دارای قانون اساسی  مستقل و دموکراتیک است . طبق قانون اساسی اصلاح ده که در 23 اکتبر 1989 به اجرا در آمد , مجارستان یک جمهوری پارلمانی است و دارای یک حقوق مدنی می باشد . منابع قانون مجارستان عبارتند از :  اعمال پارلمان , ح...