بعد از کالج مک دانیل کدام دانشگاه


دانشگاههای مورد تائید ایران:

بعد از کالج مک دانیل کدام دانشگاه, 4 دانشگاه از دانشگاههای علوم پزشکی مجارستان

با استناد به لیست منتشره بر اساس رنکینگ کیو اس QS Ranking که هر سال منتشر می گردد مورد تایید است و ارزشیابی می گردد.

دانشجویان کالج مک دانیل مجارستان که دوره پیش دانشگاهی را با موفقیت به اتمام میرسانند

می توانند وارد دانشگاههای مورد تایید شوند

البته همنوط به اینکه در امتحان ورودی این دانشگاه شرکت نموده و امتحانات را با موفقیت پشت سر بگزارند.

تاریخ مجارستان
تحصیل در مجارستان 

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در مقاطع دکترای پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی :


1- دانشگاه علوم پزشکی سملوایز در بوداپست(1735)

Semmelweis Medical Uniersity

2- دانشگاه علوم پزشکی سگد مجارستان (آلبرت سنت جورجی) در شهر سگد(1775)

Szeged Medical Univesrity

3- دانشگاه علوم پزشکی پچ در شهر پچ(1637)

Pecs Medical Univesrity

4- دانشگاه علوم پزشکی دبرسن در شهر دبرسن

Debrecen Medical Univesrity

تحصیل در مجارستان - شهر سگد
تحصیل در مجارستان 

دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری:


1- دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست(1782) Budapest University of Technology and Economics

2- دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس (1735) University of Miskolc

3- دانشگاه علوم کشاورزی گودولو(1920) Godollo University of Agricultural Sciences

4- دانشگاه علوم کشاورزی پانون(1797) Pannon University of Agricultural Sciences

5- دانشگاه دبرسن University of Debrecen

6- دانشگاه کوروینوس(1920) Corvinus University of Budapes

7- دانشگاه صنایع غذایی(1787) University of Horticulture and Food Industry

8- دانشگاه اتوش لورند(1635) Eotvos Lorand University

تحصیل در مجارستان - شهر دبرسن مجارستان
تحصیل در مجارستان

دانشگاههای انگلیسی زبان کشور مجارستان:


  1. دانشگاه علوم پزشکی سملوایز مجارستان (مورد تایید ایران)
  2. دانشگاه علوم پزشکی آلبرت سنت جورجی مجارستان(مورد تایید ایران)
  3. دانشگاه پزشکی پچ مجارستان (مورد تایید ایران)
  4. دانشگاه علوم پزشکی دبرسن (مورد تایید ایران)
  5. دانشگاه مهندسی بوداپست مجارستان (مورد تایید ایران)
  6. دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس (مورد تایید ایران)
  7. دانشگاه علوم کشاورزی گودولو (مورد تایید ایران)
  8. دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست، کوروینوس (مورد تایید ایران)


زمان شروع کلاس و ثبت نام دانشگاههای مجارستان :


دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست در دو ترم اکتبر و فوریه معادل ماههای مهر و بهمن

برای دوره پیش دانشگاهی هر سال دانشجو می پذیرد.

ثبت نام در دانشگاههای مجارستان معمولا یک هفته قبل از تاریخ شروع کلاس می باشد.

افتتاحیه و آشنایی با دانشگاهها و بخش های مختلف دانشگاهها معمولا دو هفته قبل از تاریخ آغاز کلاس می باشد.

شروع کلاس ترم اول دانشگاههای مجارستان در سال اول دانشگاه هفته اول سپتامبر هر سال است

و دانشجو باید تا 15 جون شهریه خود را به حساب دانشگاه واریز نموده باشد.

کالج های مجارستان در بوداپست برای دوره پیش دانشگاهی علوم پزشکی

در دو ترم اکتبر و ژانویه معادل ماههای مهر و دی برای دوره پیش دانشگاهی هر سال دانشجو می پذیرند.

دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان در دو ترم اکتبر و فوریه معادل ماههای مهر و بهمن برای دوره پیش دانشگاهی هر سال دانشجو می پذیرد.

دانشجویان با توجه باینکه اخذ پذیرش حداقل یک هفته و اخذ روادید

حداقل 6 هفته زمان لازم دارد باید حداقل 8 هفته قبل از شروع هر ترم اقدام نمایند.

دانشجویان باید تمام تلاش خود را بنمایند جهت تحصیل در مجارستان تا قبل از ثبت نام در دانشگاه های مجارستان حضور یابند.

با توجه به ترافیک سفارت باید از حداقل 2 ماه قبل از شروع سال تحصیلی اقدام به گرفتن وقت سفارت بنمایید.