رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس


رشته هاي تحصیلی دانشگاه

فني و مهندسي

كامپيوتر

موسيقي

حقوق

علوم انساني  و

زبان تدریس دانشگاه انگليسي می باشد و این دانشگاه تا مقطع دكترا با امكانات آموزش زبان انگليسي ارائه می دهد.

  
 
دی ان ان evoq