شهریه های تحصیلی دانشگاه کوروینوس 

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6500 يورو

دوره پيش دانشگاهي یکساله 4000 يورو

دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سالیانه 7500 یورو

هزینه صدور پذیرش تحصیلی 200 یورو

هزینه ثبت نام 200 یورو

هزینه امتحان ورودی 200 یورو

  
 
دی ان ان evoq