زمان ثبت نام دانشگاههاي مجارستاننظام آموزشی دانشگاه های مجارستان به صورت ترمیک می باشد . ثبت نام برای ورود به دانشگاه دو بار در سال انجام

 می شود :

1. ترم اکتبر یا مهر ماه                     2.ترم ژانویه یا دی ماه


برای متقاضیان دوره های premedical (پیش پزشکی ) یا pre-eng (پیش مهندسی) حداقل یک ماه قبل از

 شروع ترم است .

قابل ذکر است ترم فشرده برای دوره پیش پزشکیی کالج اینترنشنال مک دنیل در 7 ژانویه یعنی حدود نیمه دی ماه و در

 دانشگاه علوم پزشکی پچ حدود فوریه هر سال آغاز می گردد و متقاضیان عزیز برای ثبت نام حداقل دو ماه قبل این تاریخ

 باید اقدام کنند  .

 

  
 
دی ان ان evoq