این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده و اکنون در جایگاه ۹۱۷۳ جهانی جای دارد.

این دانشگاه تنها مختص دانشجویان اوکراینی میباشد.

  
 
دی ان ان evoq