تحصیل در اوکراین – شهریه های دانشگاه های اوکراین

* رشته های پاتفك زبان روسي و اوکراینی 3500-4800 یورو

* رشته هاي  فني و مهندسي3500-5500 دلار

* رشته هاي علوم پزشكي 4500-5500 دلار

* رشته هاي تخصصي علوم پزشكي 5000-6000 دلار

* مقاطع فوق ليسانس فني و مهندسي 4500-7000 دلار

* رشته هاي هنري و موسيقي 3500 دلار

کلیه شهریه های اعلام شده تقریبی است و سالیانه تغییر میکند

تحصیل در اوکراین – شهریه سالیانه دانشگاههای اوکراین

* دانشگاه فنی و مهندسی کیف(كاپيي) : از 3500 دلار و خوابگاه

ماهیانه 30-60 دلار و بیمه 90 دلار و صدور اقامت 40 دلار

* دانشگاه هوا و فضای كيف(نائو) : از 3900-4900 دلار و به زبان

انگلیسی 1000 دلار گرانتر و خوابگاه ماهیانه 50-120 دلار

* دانشگاه هوا و فضای خارکف(خايي) در شهر خاركف : از 2200

دلار به بالا و خوابگاه ماهیانه 30-60 دلار

* دانشگاه خلبانی کرووگراد در شهر کرووگراد : دوره دو ساله

خلباني كورسهاي PPL, CPL 22000 دلار

* دانشگاه معماری کیف (کیسی) : از 0033 دلار به بالا و خوابگاه

021-03 دلار در ماه ، بیمه 200-90 دلار و صدور اقامت 40 دلار

* دانشگاه هنر و موسیقی چایکوفسکی در کیف :  از4500-5400 دلار در سال و خوابگاه ندارد و بیمه90 دلار و صدوراقامت 40 دلار

* دانشگاه طراحی و دیزاین کیف :  از 3000 دلار در سال به بالا و خوابگاه ندارد وبیمه 90-200 دلار و صدور اقامت 40 دلار

* دانشگاه زبان شناسی کیف(ایلنیاز) :  از 3500 دلار درسال به بالا

* دانشگاه کشتی سازی اُدسا در اُدسا: از2400-3500 دلار در سال

* دانشگاه کشتی سازی ماری اُپل :  از 1800-2500 دلار در سال

* دانشگاه علوم پزشکی باگامولتس کیف : پزشکی به روسی 3200 دلارپزشکی به انگلیسی 4300  دلار و دندانپزشکی بهروسی 3800 دلار به انگلیسی 4500 دلار و داروسازی 3200 دلار و خوابگاه 60-120 دلار وبیمه 90-200 دلار و صدور اقامت 40 دلار

* دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا در شهر پولتاوا : دندانپزشکیبه روسی از3400 دلار و دندانپزشکی به انگلیسی از 4000 دلار و پزشکی به روسی 3000 دلارو پزشکی به انگلیسی 3800 دلار و خوابگاه 50-30 دلار در ماه و بیمه 90-200 دلار و صدوراقامت 40 دلار

* دانشگاه ریاست جمهوری(مائوپ) در شهر کیف: شامل آموزش، کتاب،بیمه، کارت دانشجویی و صدوراقامت و خوابگاه از 3500 یورو

* دانشگاه شفچنکو در شهر کیف : شامل آموزش ، کتاب ، بیمه ،

کارت دانشجویی و صدور اقامت و خوابگاه از 4800 یورو

* دانشگاه یوروپین در شهر کیف : شامل آموزش ، کتاب ، بیمه ،

کارت دانشجویی و اقامت و خوابگاه از 3500 یورو

تذكر: كليه شهريه هاي اعلام شده فوق قابل تغييروافزايش است .

  
 

  
 
دی ان ان evoq